Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez OUTLET2FX LTD prowadzącego spółkę z siedzibą w Londynie za pośrednictwem sklepu internetowego outlet2fx.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez OUTLET2FX LTD prowadzącego działalność z siedzibą w Londynie usług nieodpłatnych drogą elektroniczn.

1. Definicje:

Dni robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.Dostawca oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

firmę kurierską, Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

Klient podmiot, na rzecz którego zgodnie z  Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi
drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsumentoznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca oznacza OUTLET2FX LTD

RSBC 102-116 Windmill Road
London Croydon CR0 2XQ
Comp Reg No: 09916872
Tax Ref No: 3505800125

Strona Internetowa Sklepu oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.outlet2fx.pl
 
Towar oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży

Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

3. Zamówienia

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert
zawarcia Umowy sprzedaży. Klient może składać zamówienia
w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w
tygodniu, 24 godziny na dobę.
Klient może składać zamówienia
w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w
godzinach i dniach wskazanych na Stronie
Internetowej Sklepu. Klient składający zamówienie za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje
zamówienie wybierając Towa
r, którym jest zainteresowany.
Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem
prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w
„KOSZYKU” sposobu Dosta
wy oraz formy płatności, składa
zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do
Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu
przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką
zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej
ceni
e za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich
dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w
związku z Umową sprzedaży. Klient składający zamówienie za
pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer
telefoniczny podany przez Sprzedawcę na S
tronie Internetowej
Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając
Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się
na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce
zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia
Klient o
kreśla sposób Dostawy oraz formę płatności, a także
wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo
adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania
przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje
Klienta o cenie łącznej wybr
anych Towarów oraz łącznym
koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich
dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w
związku z Umową sprzedaży. Po złożeniu przez Klienta
zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na
Trwały
m nośniku, na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą
potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie
zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego
przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, kos
zt Dostawy i
informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient
zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyła je na adres email podany przez
Sprzedawcę na Stronie Inte
rnetowej Sklepu. Klient w
wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w
szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród
Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu.
Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o
której mo
wa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi
zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej,
podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz
możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z
jego kosztem, jak też informacje o wszyst
kich dodatkowych
płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy
sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że
zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem
poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za
zamówion
y Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę
informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając
wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną
formę płatności oraz sposób Dostawy.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez
Klie
nta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących
przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia,
Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sp
rzedawca
przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o
przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem
Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9
powyżej i z
chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje
zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży,
Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je
na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub
pisemnie na wskazany przez Klienta
podczas Rejestracji lub
składania zamówienia adres. Niektóre produkty oznaczone
jako
„PRODUKT
SPECJALNY

nie podlegają promocją
aktywnym na stronie internetowej sklepu, sprzedawane także są
w ograniczonej ilości max 1 parę na klienta. Poprzez jednego
klie
nta rozumieć należy 1 ip z którego składane jest
zamówienie.


4. Płatności


5. Dostawa